Stichting Welzijn Doven Drenthe

  

Stichting Welzijn Doven Drenthe (SWDD) is een provinciale instelling. Als zodanig wil de Stichting opkomen voor de belangenbehartiging en welzijnsbevordering van alle doven in de provincie Drenthe. (artikel 2 van de statuten)

De SWDD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel onder nr. 41018157. De Stichting wil zich inzetten voor alle doven in Drenthe zonder onderscheid te maken over de mate van gehoorverlies, huidskleur of politieke/ geestelijke overtuiging.

De inzet die de Stichting wil doen op het gebied van communicatie, welzijn, arbeid, voorzieningen, informatie, voorlichting, educatie en ontspanning is zowel voor doven zelf maar ook aan horende belangstellenden.

De inzet van de Stichting is onder te verdelen in:

 • belangenbehartiging
 • welzijnsbevordering
 • organisatie
 • externe contacten

Belangenbehartiging wil zeggen dat doven gelijkwaardig kunnen mee doen in de maatschappij.

De SWDD kan daaraan bijdragen door:

 • voorlichting te geven aan bedrijven en instellingen die doven in dienst hebben of waar doven zouden kunnen werken
 • het organiseren van gebarencursussen, eventueel bedrijfsgericht is daarvan ook een onderdeel
 • Informatie verstrekken over en bewerkstelligen van plaatsing van technische voorzieningen zoals visuele communicatieapparatuur in openbare en zorginstellingen
 • Technische voorzieningen op de werkplek bewerkstelligen
 • Het verbeteren van de informatie over het gebruik van tolken gebarentaal bij werkoverleg en in openbare en zorginstellingen.

Met welzijnsbevordering bedoelt de SWDD dat er in ruime mate ontmoetingsmogelijkheden moeten zijn met een ruim aanbod voor ontspanning, sport, vorming en educatie. Een van de voorwaarden hiervoor is dat er een eigen ontmoetingscentrum moet zijn waar doven elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zonder beperkingen kunnen binnenlopen en zich zelf kunnen zijn (lotgenotencontact)
Vanaf 1994 kunnen door subsidies van provincies en gemeenten doven elkaar ontmoeten in eerst een eigen ontmoetingscentrum, vanaf 2017 in Buurthuis "het Oor" in Hoogeveen.

Vanaf het begin is duidelijk dat deze ontmoetingsruimte in een duidelijke behoefte voorziet.
  

Organisatie

De stichting kent een bestuur dat bestaat uit leden van de navolgende aangesloten organisaties:

 • Christelijke dovenvereniging
 • Doven vrouwenclub
 • Interkerkelijk dovenpastoraat Drenthe
 • Activiteitencommissie
 • Ouderencommissie
 • Sportcommissie

Aangevuld met enkele mensen op persoonlijke titel vormt dit het algemeen bestuur.
Uit het algemeen bestuur (AB) is een dagelijks bestuur (DB) samengesteld dat de dagelijkse gang van zaken regelt.
De verschillende commissies werken onder verantwoording van het dagelijks bestuur.
 

Externe contacten

De stichting is aangesloten bij Dovenschap de overkoepelende organisatie waarbij alle landelijke organisaties van doven zijn aangesloten. Het beleid van Dovenschap wordt op de bestuursvergaderingen besproken.
Daarnaast zijn er contacten met:

 • Provincie
 • Gemeenten in Drenthe
 • Tolkcontact
 • Doventeam Noord Nederland (GGz)
 • GGMD voor Doven en Slechthorenden
 • Nederlands Gebarencentrum
 • Stichting De Noorderbrug
 • Woonvoorziening voor oudere doven De Gelderhorst

  
Aangesloten organisaties

Christelijke Dovenvereniging Eben-Haëzer is een afdeling van de Nederlandse Christelijke Bond van Doven gevestigd te Ede. De afdeling is de oudste vereniging in Drenthe. De bijeenkomsten zijn maandelijks op zaterdagmiddag/avond behalve in juli en augustus. Tijdens de bijeenkomsten houd men zich bezig met ontspanning,lezingen of geheugenkennis.
Voor meer informatie:
Secretariaat: J.G.Wiebengastraat 13
7605 DG Almelo

Interkerkelijk Dovenpastoraat Drenthe
Deze organisatie bestaat uit horende en dove leden van de 3 samenwerkende kerken in Drenthe. De voornaamste taak is het organiseren van kerkdiensten voor doven in verschillende plaatsen in Drenthe, meestal in plaatsen waar doven wonen. Per jaar ongeveer 25 diensten. De organisatie bezoekt doven in het ziekenhuis en thuis en onderhoud contacten met plaatselijke kerken.
Voor meer informatie:
Secretariaat: Joh. Poststraat 41a
7918 AB Nieuwlande

Sportcommissie SWDD
Deze commissie houdt zich bezig met sportactiviteiten zoals bowlen, darten en biljarten
Ouderen kunnen vaak ook mee doen.
Deelnemers komen uit Drenthe en aangrenzende gemeenten
Contactadres:
info@swdd.nl